โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

แนวคิดโครงการ

ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการออมและเป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์ของทรงงาน 3 แบบ คือ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน

งานเปิดตัวโครงการ #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษ เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

"เป้าหมายที่สำคัญของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อนั้น เป็นการชี้ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ และเกิดพฤติกรรมการออม ซึ่ง “การออม” เป็นวินัยทางการเงินที่ควรเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม เพราะการวางแผนการเงินที่ดีนั้น จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงทั้งในระดับบุคคลและท้ายที่สุดในระดับประเทศชาติ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการ ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการขยายคำว่า “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในมิติที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เข้ารับการรักษาที่นี่หรือไม่ก็ตาม ท่านก็จะเป็นผู้ให้กับสังคมไปพร้อมๆ กับพวกเราที่นี่ทุกคน ให้ใจ ให้ความสุข ให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับผู้อื่น และให้กลับสู่สังคม”

สรุปผลการสมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

139,071 ท่าน

จำนวนยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น

111,860,000 บาท

รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อคิดจากผู้ร่วมกิจกรรม